HD
Jimmy Flitz-Band & Roland Zoss - Xenegugeli Hochdeutsch zur iPhone App - Mx3.ch

Xenegugeli Hochdeutsch zur iPhone App

174 Plays
Folk/Country, Folk
49 tracks

Hinzugefügt am 19 September 2009

Album
http://www.rolandzoss.com/bibliographie/txenegugeli.htm
Erstellungsjahr
2007
Label
Xenegu

Credits & Dank

an Almut Steiger für ihre Hilfe beim Eindeutschen des Xenegugeli-ABCS

174 Plays